Yhdistyksen säännöt

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lähetysyhdistys Rauhan Sana ry ja sen kotipaikka on Kokkolan kaupunki.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa kristillistä lähetystoimintaa raamatunopin ja luterilaisen
uskontunnustuksen pohjalta kotimaassa ja ulkomailla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on oikeutettu järjestämään hengellistä julistus- ja
opetustoimintaa sekä humanitaarista avustustoimintaa, julkaisemaan, myymään ja jakamaan
ilmaiseksi kristillistä kirjallisuutta, lehtiä ja äänitteitä sekä harjoittamaan kristillistä
kirjakauppatoimintaa.

 

3 §

Yhdistyksen omaisuus ja varainhankinta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi

1) yhdistyksellä on oikeus hankkia kiinteää ja irtainta omaisuutta,
2) yhdistys voi hankkia varoja jäsenmaksuina, lahjoituksina ja avustuksina sekä vastaanottaa
testamentteja,
3) yhdistys voi järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

4 §

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla jokainen yksityinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus
hyväksyy jäseneksi kahden yhdistyksen jäsenen esityksestä. Jäsen voi tulla ainaisjäseneksi
maksamalla vuosikokouksen hyväksymän ainaisjäsenmaksun.

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen
seuraavan mahdollisen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla asiasta kirjallisesti
hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun hän sai tiedon erottamispäätöksestä.

 

5 §

Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisten jäsenten on suoritettava vuosikokouksen vahvistama jäsenmaksu.

 

6 §

Hallitus

Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä. Jäsenet
valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan siten, että erovuorossa on vuosittain aina kaksi jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä
ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus voi palkata tarpeelliseksi katsomiaan henkilöitä hoitamaan yhdistyksen asioita.

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä neljä (4) muuta jäsentä on
paikalla.

 

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä
hallituksen muun jäsenen tai hallituksen erikseen nimeämän henkilön kanssa.

 

8 §

Tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 01.05.–30.4.

 

9 §

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset.

Vuosikokous, joka on pidettävä heinäkuun loppuun mennessä,

1) vahvistaa toimintasuunnitelman ja talousarvion,

2) vahvistaa jäsenmaksut,

3) valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,

4) valitsee kaksi tilintarkastajaa ja heille yhden varamiehen,

5) päättää edellisen toimintakauden toimintakertomuksen hyväksymisestä,

6) päättää edellisen toimintakauden tilinpäätöksen hyväksymisestä,

7) päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos hallitus sen katsoo aiheelliseksi tai vähintään yksi
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti
ilmoittamaansa asiaa varten pyytää. Käsiteltävä asia on mainittava kokouskutsussa.

 

10 §

Kokouskutsu

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta
yhdistyksen julkaisemassa lehdessä tai sen puuttuessa yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä.

 

11 §

Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos asiasta on kokouskutsussa mainittu ja
jos muutosta kannattaa kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

 

12 §

Yhdistyksen purkautuminen

Päätös yhdistyksen purkautumisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa,
joiden välillä tulee olla vähintään kaksi (2) viikkoa. Kokouskutsussa on mainittava, että esillä on
yhdistyksen purkautuminen. Purkautumispäätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4)
annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljellä olevat varat luovutettava yhdistyksen tarkoitusta
toteuttavaan toimintaan.

 

 

Säännöt hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksessa 22.11.2019